Όροι Υλοποιήσης του Προγράμματος – Υποχρεώσεις Ωφελουμένων

 • Για το σύνολο των ενεργειών Κατάρτισης και Πιστοποίησης του έργου θα δίδεται η δυνατότητα να υλοποιηθούν εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
 • Σύνολο ωρών κατάρτισης: 80 ώρες θεωρητικής κατάρτισης για όλα τα αντικείμενα κατάρτισης σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες (βλ. Περιεχόμενο Προγραμμάτων Κατάρτισης).
 • Σε κάθε πρόγραμμα κατάρτισης, ενσωματώνονται οι εκπαιδευτικές ενότητες:
  • Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
  • Βασικές Αρχές Εργατικού Δίκαιου
  • Βασικές Αρχές Λειτουργίας των Επιχειρήσεων
  • Ενημέρωση για την Εφαρμογή της Αρχής της μη Διάκρισης
 • Ο συνολικός αριθμός των ωφελούμενων που θα συμμετέχουν σε κάθε τμήμα κατάρτισης κατά την έναρξη αυτού πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 άτομα και να μην υπερβαίνει τα 25 άτομα.
 • Η κατάρτιση διενεργείται υποχρεωτικά εκτός του ωραρίου εργασίας των συμμετεχόντων / εργαζομένων (αφορά τη σύγχρονη τηλεκατάρτιση και τη συμβατική κατάρτιση).
 • Οι ώρες της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης για όλα τα προγράμματα θα πρέπει να υλοποιούνται από τους συμμετέχοντες εργαζόμενους σε ώρες και ημέρες που οι ίδιοι επιλέγουν.
 • Η ημερήσια διάρκεια της συμβατικής και σύγχρονης κατάρτισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες και ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι την 22η ώρα.
 • Κατά την υλοποίηση δια ζώσης προγραμμάτων θεωρητικής κατάρτισης των οποίων η ημερήσια διάρκεια ξεπερνά τις τρεις (3) ώρες, χορηγούνται από τον πάροχο κατάρτισης προς τους καταρτιζόμενους εδέσματα και αναψυκτικά/καφέδες.
 • Δεν επιτρέπεται η συμβατική και σύγχρονη κατάρτιση κατά τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες.
 • Το Πρόγραμμα Κατάρτισης δεν πρέπει να παρουσιάζει ασυνέχειες. Μπορεί να διακόπτεται στις περιόδους Χριστουγέννων, Πάσχα και καλοκαιρινών διακοπών ή/και σε εξαιρετικές έκτακτες περιπτώσεις.
 • Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές μεθόδους και τις τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων.
 • Το σύνολο των καταρτιζόμενων είναι υποχρεωτικό να συμμετέχει στις εξετάσεις πιστοποίησης μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος στο οποίο συμμετείχε εντός 30 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης του τμήματος κατάρτισης.
 • Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα επαναληφθούν μία φορά (επανεξέταση) σε περίπτωση αποτυχίας (προαιρετική συμμετοχή ωφελουμένων) ή αδυναμίας συμμετοχής των ωφελούμενων κατά την πρώτη εξέταση (υποχρεωτική συμμετοχή ωφελουμένων).
 • Σε κάθε Ωφελούμενο που θα ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις ή επανεξετάσεις πιστοποίησης και θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις που θέτει το κάθε Σχήμα Πιστοποίησης (τυπικά προσόντα, επαγγελματική εμπειρία, τεχνική εκπαίδευση, κ.α.) θα του χορηγείται πιστοποιητικό από τον Φορέα Πιστοποίησης, που διενήργησε τις εξετάσεις.
 • Σε περίπτωση αποτυχίας του Ωφελουμένου χορηγείται από τον Φορέα πιστοποίησης βεβαίωση συμμετοχής του στις εξετάσεις πιστοποίησης, η οποία θα φέρει το όνομα του ωφελούμενου και τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων στις οποίες συμμετείχε (μία ή δύο φορές).
 • Η διαδικασία πιστοποίησης είναι χωρίς κόστος για τους καταρτιζόμενους (εξέταση και επανεξέταση εφόσον απαιτηθεί).
 • Οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να παρακολουθήσουν ανελλιπώς το πρόγραμμα κατάρτισης καθώς και να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων.
 • Επιτρέπεται η απουσία των καταρτιζομένων σε ποσοστό 10% (δηλαδή μέχρι οχτώ (8) ώρες), επί της συνολικής διάρκειας των ωρών του προγράμματος κατάρτισης. Ως απουσία λογίζεται η μη παρακολούθηση του προγράμματος στις προγραμματισμένες ώρες, τόσο στην δια ζώσης διδασκαλία σε φυσική αίθουσα όσο και στη σύγχρονη τηλεκατάρτιση που πραγματοποιείται μέσω της ταυτόχρονης παρακολούθησης όλων των συμμετεχόντων σε ηλεκτρονική αίθουσα. Για τις ώρες της ασύγχρονης εκπαίδευσης, δηλαδή της μη ταυτόχρονης παρακολούθησης, οι απουσίες υπολογίζονται μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ανάλογα με τις ώρες που ο κάθε καταρτιζόμενος δεν ολοκλήρωσε την εκπαίδευση, σύμφωνα με τις προκαθορισμένες ώρες αυτών. Οι ώρες απουσιών κάθε ωφελούμενου αφαιρούνται αντιστοίχως από το εκπαιδευτικό του επίδομα.
 • Ειδικά για τα προγράμματα κατάρτισης στα οποία συμμετέχουν καταρτιζόμενοι οι οποίοι είναι άτομα με αναπηρίες, το ποσοστό επιτρεπτών απουσιών αυξάνεται στο 20%(δηλαδή μέχρι δεκαέξι (16) ώρες) μετά από αιτιολογία και σε συνεννόηση με τον καταρτιζόμενο. Το ίδιο ποσοστό 20% ισχύει για τους καταρτιζόμενους, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος έχουν αποδεδειγμένη νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο, όπως επίσης για τις εγκυμονούσες γυναίκες και τις γυναίκες που διανύουν περίοδο λοχείας. Στις περιπτώσεις αυτές ο υπεύθυνος του παρόχου θα πρέπει να μεσολαβήσει και να βοηθήσει τον καταρτιζόμενο να καλύψει τη διδακτική ύλη, για να μπορέσει να παρακολουθήσει απρόσκοπτα τη συνέχεια του προγράμματος. Καταρτιζόμενοι που έχουν πραγματοποιήσει απουσίες άνω των ανωτέρω επιτρεπτών ορίων απουσιών δεν δικαιούνται οποιασδήποτε αμοιβής και δεν τους χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος.
 • Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής των ωφελουμένων στην πρώτη εξέταση πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, ο ωφελούμενος υποχρεούται να συμμετάσχει στη δεύτερη προγραμματισμένη εξέταση (επανεξέταση).
 • Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο ωφελούμενος, κατόπιν αιτιολόγησης, αδυνατεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις και στις επανεξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, δύναται να εξεταστεί σε διαφορετική ημερομηνία, υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας πιστοποίησης δύναται να διενεργήσει εξετάσεις σε ημερομηνίες άλλες από τις προγραμματισμένες, εντός του ορίου που ορίζει η παρούσα.
 • Σε περίπτωση όπου οι ωφελούμενοι δεν διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό για τη σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση ή δεν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν δικό τους χώρο, οι πάροχοι κατάρτισης διαθέτουν στους ωφελούμενους Αίθουσες Πληροφορικής, οι οποίες λειτουργούν συγκεκριμένες ώρες και ημέρες.
 • Σε κάθε ωφελούμενο που θα ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση του προγράμματος ανεξαρτήτως επιτυχίας ή αποτυχίας του στις εξετάσεις πιστοποίησης χορηγείται από τον ανάδοχο (πάροχο κατάρτισης) «Βεβαίωση παρακολούθησης».
 • Στην περίπτωση που ωφελούμενος υπερβεί το ως άνω επιτρεπόμενο όριο απουσιών ή δε συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης χάνει το δικαίωμα του εκπαιδευτικού επιδόματος.
 •  Σε περίπτωση που ωφελούμενος δεν συμπληρώσει τον προκαθορισμένο αριθμό ωρών βάσει των υλοποιούμενων με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης προγραμμάτων, δεν δικαιούται εκπαιδευτικού επιδόματος. Ο έλεγχος γίνεται ανά ενότητα με βάση τις εγκεκριμένες ώρες κάθε ενότητας.

Εκπαιδευτικά Επιδόματα

Τα επιδόματα καταβάλλονται εφόσον οι καταρτιζόμενοι ικανοποιούν τους όρους και τις απαιτήσεις συμμετοχής και επιλεξιμότητας βάσει του προγράμματος, καθώς επίσης και έχουν συμμετάσχει και ολοκληρώσει υποχρεωτικά:

 • την Κατάρτιση
 • τη διαδικασία πιστοποίησης.

Οι συμμετέχοντες στις ενέργειες κατάρτισης και πιστοποίησης λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους πέντε ευρώ (5€) μικτά ανά ώρα κατάρτισης, μείον τις νόμιμες κρατήσεις. Συνεπώς το εκπαιδευτικό επίδομα που θα καταβληθεί προκύπτει από τον τύπο: Ώρες κατάρτισης που έχει παρακολουθήσει ο ωφελούμενος x 5,00 €. Η συνολική αξία του Εκπαιδευτικού Επιδόματος είναι : 80 ώρες κατάρτισης x 5,00 € = 400,00 €. Τυχόν απουσίες των καταρτιζόμενων, έως του επιτρεπτού ορίου του 10% ή του 20% επιφέρουν αντίστοιχη μείωση του ύψους του εκπαιδευτικού επιδόματος.

Καταρτιζόμενοι οι οποίοι έχουν υπερβεί τα μέγιστα όρια επιτρεπτών απουσιών που περιγράφονται ανωτέρω, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης, δεν δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα και δεν τους χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.
Footer Image