Σύνοψη Πρόσκλησης

Η Ομοσπονδία Επιχειρηματιών Ελλάδος (Ο.ΕΠ.Ε), υλοποιεί την Πράξη «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα (Β' ΚΥΚΛΟΣ)», με MIS 5035141, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με  Αρ.Πρωτ. 5122 / 1125 /Α3/23.09.2020 (AΔΑ: 9ΩΔΦ46ΜΤΛΡ-Θ23).

Η Πράξη με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα (Β' ΚΥΚΛΟΣ)» αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσπάθεια παρέμβασης μέσω της παροχής υπηρεσιών Κατάρτισης και Πιστοποίησης, σε 1280 εργαζόμενους, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης.

Σκοπός της δράσης είναι η αναβάθμιση των γνώσεων των ωφελουμένων και η καλλιέργεια δεξιοτήτων γύρω από θεματικά αντικείμενα υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως είναι οι πωλήσεις και οι υποστηρικτικές υπηρεσίες γραφείου, που μπορούν να διευρύνουν το αντικείμενο μεγάλου φάσματος επιχειρήσεων, συμβάλλοντας κατά αυτό τον τρόπο στην ενίσχυση της βιωσιμότητας αλλά και της ανταγωνιστικότητάς τους, μέσω της ενσωμάτωσης καινοτομιών και της αύξησης της εξωστρέφειά τους.

Η πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Το σύνολο των ενεργειών της Πράξης (Κατάρτιση, Πιστοποίηση) θα υλοποιηθούν σύμφωνα με:

  • Την με Α.Π. 79732/27.07.2020 (ΑΔΑ: 6ΨΠΨ46ΜΤΛΠ-ΘΞΔ) εγκύκλιο με θέμα «-Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)» της Γ.Γ. του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, του Γ.Γ. Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης και του Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, που εκδόθηκε από την ΕΥΣ ΕΚΤ της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ καθώς επίσης και τωνπαραρτημάτων της Απόφασης Ένταξης της Πράξης i) : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, ii): Υποχρεώσεις Δικαιούχων πράξεων ΕΚΤ, iii) Ειδικοί όροι για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης εργαζομένων και την πιστοποίηση των ωφελουμένων, iv) Κατευθυντήριες Οδηγίες Υποχρεωτικής Εφαρμογής όταν η υλοποίηση των Προγραμμάτων Κατάρτισης γίνεται με τη Μέθοδο της Τηλεκατάρτισης).
  • To με Α.Π. 102768/1.10.2020 (ΑΔΑ:60Ψ746ΜΤΛΡ-ΨΓΚ) έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ με θέμα «Διευκρινιστικές ερμηνευτικές οδηγίες εφαρμογής της εγκυκλίου με αρ. πρωτ. 79732/27.7.2020 “Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) (ΑΔΑ: 6ΨΠΨ46ΜΤΛΡ-ΘΞΔ)”».

Αντικείμενο της Πράξης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών Κατάρτισης και Πιστοποίησης, σε 1.280 εργαζόμενους, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, του ιδιωτικού τομέα ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης. Η κατανομή των ωφελούμενων σε επίπεδο Περιφέρειας θα είναι ως εξής:

Κατηγορία Περιφέρειας

Περιφέρειες ανά κατηγορία

Αριθμός ωφελούμενων

Α. Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

Ανατολική Μακεδονία - Θράκη

154

Κεντρική Μακεδονία

156

Θεσσαλία

154

Ήπειρος

154

Δυτική Ελλάδα

154

Υποσύνολο Α.

772

Β. Περιφέρειες σε μετάβαση:

Δυτική Μακεδονία

46

Ιόνια Νησιά

45

Πελοπόννησος

46

Βόρειο Αιγαίο

45

Κρήτη

45

Υποσύνολο Β.

227

Γ. Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

Αττική

196

Υποσύνολο Γ.

196

Δ. Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 2Σ

Νότιο Αιγαίο

35

Υποσύνολο Δ.

35

Ε. Περιφέρειες σε μετάβαση 2Σ

Στερεά Ελλάδα

50

Υποσύνολο Ε.

50

Σύνολο

 

1.280

 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να διαφοροποιήσει την κατανομή ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν από τον ορισμό δυνητικών ωφελουμένων εντός του ίδιου τύπου Περιφέρειας και τη ζήτηση υπηρεσιών κατάρτισης κατά το χρόνο υλοποίησης των προγραμμάτων. Ενδεχόμενη ανακατανομή του αριθμού των ωφελουμένων εντός του ίδιου τύπου περιφέρειας τελεί υπό την έγκριση της Διαχειριστικής Αρχής κατόπιν σχετικού τεκμηριωμένου αιτήματος της Αναθέτουσας Αρχής.

Σε περίπτωση που σύμφωνα τόσο με τον αριθμό των αιτήσεων και τον πίνακα επιτυχόντων όσο και με την ενδεικτική κατανομή των ωφελούμενων ανά περιφέρεια δεν συμπληρωθεί ο αριθμός των ωφελούμενων, τότε οι διαθέσιμες θέσεις μεταφέρονται σε περιφέρεια ή περιφέρειες της ίδιας ενότητας - ομάδας περιφερειών.

Τέλος, σε περίπτωση μη κάλυψης των θέσεων σε κάποιους τύπους Περιφέρειας, θα εκδοθεί 2η Πρόσκληση, χωρίς να τροποποιείται η Περιφερειακή Κλείδα. Σε αυτή την περίπτωση, η ένταξη των ωφελουμένων της νέας Πρόσκλησης θα γίνει αφού προηγουμένως έχουν εξαντληθεί οι επιτυχόντες και επιλαχόντες της παρούσας Πρόσκλησης.

Footer Image