Ενέργειες Κατάρτισης

Για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, που κρίνονται απαραίτητες για τους εργαζόμενους, την ανάπτυξη των προσωπικών τους δεξιοτήτων, καθώς και τη διεύρυνση του επαγγελματικού τους ορίζοντα, με βάση τις προοπτικές και τις ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων που καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα έντονα ανταγωνιστικό και διεθνοποιημένο περιβάλλον, η πράξη περιλαμβάνει την υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης, προσανατολισμένων σε θεματικά αντικείμενα υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως είναι:

  • Στέλεχος πωλήσεων
  • Υπάλληλος γραφείου

Η συνολική διάρκεια των προγραμμάτων είναι διάρκειας 80 ωρών, τόσο σε οριζόντιες όσο και σε εξειδικευμένες επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες. Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα που προβλέπεται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Έργου, το περιεχόμενό τους, οι σχετιζόμενες επαγγελματικές ειδικότητες, καθώς και οι εξειδικευμένες (επαγγελματικές) και “οριζόντιες” γνώσεις και δεξιότητες που αναμένεται να αποκτήσουν οι καταρτιζόμενοι μετά το πέρας της κατάρτισης (εκπαιδευτικοί στόχοι) καλύπτουν το αντικείμενο των εργασιών, των εργασιακών καθηκόντων, των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απαιτούν κι εξετάζουν τα προβλεπόμενα Σχήματα Πιστοποίησης, τα οποία θα υλοποιηθούν από πιστοποιημένους φορείς κατάρτισης.

Κάθε πρόγραμμα Κατάρτισης θα υλοποιηθεί με μία από τις εξής εκπαιδευτικές μεθόδους:

  • Είτε με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης (blended learning), συνδυάζοντας τη ζωντανή / διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα με δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης
  • Είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση)
  • Είτε με τη μέθοδο της συμβατικής δια ζώσης κατάρτισης στην τάξη

Οι τίτλοι των αντικειμένων Κατάρτισης, η διάρκεια της Θεωρητικής Κατάρτισης και το σύνολο των ωρών κάθε προγράμματος, αποτυπώνεται παρακάτω:

Τίτλοι Προγραμμάτων Κατάρτισης – ΠιστοποίησηςΑ/Α

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ

Σύνολο ωρών
θεωρητικής κατάρτισης

1

Στέλεχος Πωλήσεων

80

2

Υπάλληλος Γραφείου

80


Περιεχόμενο Προγραμμάτων Κατάρτισης

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Νο 1

Στέλεχος Πωλήσεων

Σύνολο ωρών θεωρητικής κατάρτισης

80

Εκπαιδευτικές Ενότητες

Αρχές marketing - Εισαγωγή στις πωλήσεις

Έρευνα αγοράς

Οργάνωση πωλήσεων

Υποστήριξη μετά την πώληση (after sales support)

Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων

Ανάπτυξη οργανωτικών δεξιοτήτων

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία

Βασικές αρχές εργατικού δικαίου

Βασικές αρχές λειτουργίας των Επιχειρήσεων

Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισηςΕκπαιδευτικό Πρόγραμμα Νο 2

Υπάλληλος Γραφείου

Σύνολο ωρών θεωρητικής κατάρτισης

80

Εκπαιδευτικές Ενότητες

Η έννοια και οι λειτουργίες του γραφείου

Οργάνωση χώρων γραφείου

Βασικές έννοιες αρχειονομίας

Βασικές αρχές λογιστικής

Βασικές αρχές marketing

Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων

Ανάπτυξη οργανωτικών δεξιοτήτων

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία

Βασικές αρχές εργατικού δικαίου

Βασικές αρχές λειτουργίας των Επιχειρήσεων

Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης

Footer Image