Δικαίωμα Συμμετοχής - Επιλογής Ωφελουμένων

Δικαίωμα συμμετοχής στην Πράξη έχουν οι εργαζόμενοι όλων των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα (συμπεριλαμβανομένων των εποχικά εργαζομένων) με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης και Περιφέρειας δραστηριοποίησης, που ενδιαφέρονται δυνητικά να παρακολουθήσουν τα προγράμματα Κατάρτισης.

Αποκλείονται από το δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα όσοι είναι:

 • Εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα (Ευρύτερος Τομέας Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού) και αυτών που εποπτεύονται από την Γενική Κυβέρνηση και αναφέρονται στο Μητρώο των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (Στατιστικές - ELSTAT (statistics.gr).
 • Αυτοαπασχολούμενοι οποιασδήποτε μορφής,
 • Άνεργοι ή/και λαμβάνουν επίδομα τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

Κριτήρια Αποκλεισμού - Επιλεξιμότητας (on- off)

Στο στάδιο της αίτησης

Για να μπορεί ένας υποψήφιος να υποβάλλει αίτηση που θα ληφθεί υπόψιν στη διαδικασία αξιολόγησης – μοριοδότησης θα πρέπει:

 • να είναι εργαζόμενος του ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ήτοι να απασχολείται:
  • με σύμβαση Εργασίας πλήρους απασχόλησης και αορίστου Χρόνου ή
  • με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης και ορισμένου χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση) ή
  • με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης και αορίστου χρόνου ή με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης και ορισμένου χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση, ακόμα και αν οι εποχικά απασχολούμενοι λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα).
 • να είναι από 18 ετών έως 64 ετών.
 • να διαθέτει τουλάχιστον απολυτήριο Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα).

Διευκρινίζεται ότι στους εν δυνάμει συμμετέχοντες συμπεριλαμβάνονται και εργαζόμενοι με εποχική απασχόληση ακόμα και αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα, καθώς και εκείνοι των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή  και είναι δικαιούχοι του επιδόματος ειδικού σκοπού.

Στο Στάδιο της Εισόδου στο Πρόγραμμα

Οι υποψήφιοι προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του εργαζόμενου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης και Περιφέρειας δραστηριοποίησης, τόσο κατά τη χρονική στιγμή που υποβάλλουν την αίτηση όσο και όταν εισέρχονται  επίσημα στο Πρόγραμμα (ως χρονική στιγμή εισόδου στη δράση λογίζεται η 1η ημέρα έναρξης της Κατάρτισης).

Για την απόδειξη της παραπάνω προϋπόθεσης ο καταρτιζόμενος θα αναρτήσει την ίδια ημέρα στο ηλεκτρονικό σύστημα, Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνει ότι είναι εργαζόμενος (ή εποχικά εργαζόμενος) με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, σε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω, τις  συγκεκριμένες ημερομηνίες (βλ. όπως υποενότητα «Δικαιολογητικά κατά την Κατάθεση της Ηλεκτρονικής Αίτησης»).

Κριτήρια Μοριοδότησης

Τα κριτήρια μοριοδότησης αφορούν συγκεκριμένα κριτήρια που έχουν θεσπιστεί τα οποία συνοδεύονται από βαθμολογία. Βάσει των κριτηρίων αυτών βαθμολογείται κάθε υποψήφιος. Ο μέγιστος αριθμός μορίων που μπορεί να συγκεντρώσει ένας υποψήφιος είναι 100 μόρια. Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η καταγραφή των κριτηρίων επιλογής που βαθμολογούνται και αφορούν:

 • την ηλικία
 • το εκπαιδευτικό επίπεδο
 • τα έτη επαγγελματικής εμπειρίας

Α/Α

Κριτήριο

Υποκριτήριο

Μόρια

Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης

1

Ηλικία

Από 18 έως και 29 ετών

10

Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας (απλό φωτοαντίγραφο)

Από 30 έως και 45 ετών

30

Από 46 έως και 64 ετών

20

2

Εκπαιδευτικό Επίπεδο

Απολυτήριο Λυκείου

5

Αντίγραφο Πτυχίου (απλό φωτοαντίγραφο)

Πιστοποιητικό ΙΕΚ

10

Πτυχίο ΤΕΙ

15

Πτυχίο ΑΕΙ

20

Κάτοχος Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού

30

3

Έτη Επαγγελματικής Εμπειρίας

?5 (έως και
1.500 ένσημα)

20

Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα για τα Έτη Ασφάλισης

5< έως και ? 10 (1.501 έως και 3.000 ένσημα)

30

10< (3.001 και
άνω ένσημα)

40

 

Τα παραπάνω κριτήρια επιλογής είναι κοινά σε όλα τα αντικείμενα κατάρτισης. Μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση για κάθε ωφελούμενο είναι τα 100 μόρια και προκύπτει από τον κάτωθι τύπο:

Συνολική Βαθμολογία=Βαθμολογία Κριτηρίου Επιλογής 1+Βαθμολογία Κριτηρίου Επιλογής 2+Βαθμολογία Κριτηρίου Επιλογής 3.

 

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση ισοβαθμιών κατά τη μοριοδότηση, προηγούνται οι υποψήφιοι με την προγενέστερη ημερομηνία και ώρα υποβολή της αίτησης (θα προκύπτει από το ψηφιακό αντίγραφο της αίτησης του υποψηφίου που θα περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων στοιχείων και την ημερομηνία / ώρα (σε επίπεδο δευτερολέπτου).

Υποβολή Αίτησης

Κάθε ενδιαφερόμενος/η για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Έργο πρέπει να συμπληρώσει  και να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση συμμετοχής σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα του Φορέα training.omepel.gr, τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής», δηλώνοντας μία μόνο Περιφέρεια υλοποίησης.

Κάθε Αίτηση χαρακτηρίζεται από έναν μοναδικό Κωδικό Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ).

 Η ένταξη στο Μητρώο Ωφελούμενων πραγματοποιείται ως εξής:

 • Συμπλήρωση και υποβολή της αίτησηςκαι τωναπαραίτητων δικαιολογητικών ηλεκτρονικά.
 • Ανάρτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα κατωτέρω.
 • Οριστικοποίηση της αίτησης.

Η Αίτηση βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση training.omepel.gr

Εφίσταται η προσοχή των ενδιαφερόμενων για τη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της Αίτησης συμμετοχής. Σημειώνεται ότι η «Αίτηση συμμετοχής» επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και δεν θα δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής μετά την υποβολή αυτής.

Κάθε ενδιαφερόμενος/η δηλώνει συμμετοχή στο Πρόγραμμα και έχει τη δυνατότητα να προεπιλέξει στην αίτησή του/της ένα ή περισσότερα θεματικά αντικείμενα κατά σειρά προτίμησης, και να συμμετέχει σε ένα από αυτά.

Σε κάθε περίπτωση η οριστική επιλογή θεματικού αντικειμένου κατάρτισης θα προκύψει από την τελική διαμόρφωση των τμημάτων κατάρτισης, λαμβάνοντας υπόψη τις εκπαιδευτικές ανάγκες του υποψηφίου.

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής:  12/12/2022 και ώρα 12:00:00.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι  22/01/2022 και ώρα 23: 59:00

Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του πλήθους των ωφελούμενων που ορίζει η παρούσα Πρόσκληση, η Ο.ΕΠ.Ε έχει τη δυνατότητα να προβεί σε παράταση της προθεσμίας.

Υποβολή Δικαιολογητικών

Δικαιολογητικά κατά την Κατάθεση της Ηλεκτρονικής Αίτησης

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναρτώνται ψηφιακά, στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής αίτησης των δυνητικά ωφελούμενων, στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα https://training.omepel.gr/p/m/application/el-GR, από τις 12/12/2022  και ώρα 12:00:00 μέχρι  22/01/2022 και ώρα 23:59:00 .

Η μη ορθή υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης ή/και η ελλιπής ανάρτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, καθιστά τη σχετική αίτηση άκυρη.

Η μη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ  της ηλεκτρονικής αίτησης εντός του διαστήματος που προβλέπει η Πρόσκληση, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, καθιστά τη σχετική αίτηση άκυρη. Το ίδιο ισχύει και στη περίπτωση ανάρτησης και υποβολής λανθασμένων ή ελλιπών δικαιολογητικών. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών που αναρτά στο πλαίσιο της αίτησης ο κάθε υποψήφιος με δική του αποκλειστική ευθύνη ως προς το περιεχόμενο και την ορθότητα, πραγματοποιείται μία (1) φορά συνολικά όταν κλείσει οριστικά η Πρόσκληση.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά και γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή σαρωμένα αρχεία (σε μορφή PDF ή εικόνας) των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να αναρτήσουν ψηφιακά οι ενδιαφερόμενοι, στα αντίστοιχα πεδία, είναι:

 1. Αντίγραφο των δυο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας.
 2. Αποδεικτικό εκπαιδευτικού επιπέδου (αντίγραφο απολυτηρίου τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή Λυκείου ή Δίπλωμα ΙΕΚ ή Πτυχίου ή Μεταπτυχιακού τίτλου, ή Διδακτορικού τίτλου σπουδών της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.) Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα)
 3. Αποδεικτικό ετών επαγγελματικής εμπειρίας - Βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον ΕΦΚΑ. ( https://apps.ika.gr/eCertRegistered/)
 4. Υπεύθυνη δήλωση (ΥΔ) ψηφιακά υπογεγραμμένη από το www.gov.gr ή ΥΔ θεωρημένη από δημόσια αρχή, (η οποία θα απευθύνεται στην Ομοσπονδία Επιχειρηματιών Ελλάδος (Ο.ΕΠ.Ε.) και στην οποία ο υποψήφιος να δηλώνει:
  1. Ότι αποδέχεται το σύνολο των όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα
  2. Την ημέρα υποβολής της αίτησης είναι εργαζόμενος (ή εποχικά εργαζόμενος) στην επιχείρηση με την επωνυμία «................» και ΑΦΜ «............», του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας, με σχέση εξαρτημένης εργασίας.
  3. Τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων καθώς και της διαδικασίας ανάρτησης των απαιτούμενων από την πρόσκληση δικαιολογητικών ακολουθεί η διαδικασία ελέγχου αυτών, από την αρμόδια επιτροπή της Ο.ΕΠ.Ε, ως προς την ορθότητα και πληρότητα τους, σύμφωνα με τη Πρόσκληση. Στη συνέχεια δημιουργείται το μητρώο ωφελούμενων.

Δικαιολογητικά που θα πρέπει να Αναρτήσει ο Ωφελούμενος μετά την Αρχική Επιλογή του

Ο ωφελούμενος, αφού έχει επιλεγεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα, πρέπει να υποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά, με τα οποία θα αποδεικνύεται η εργασιακή κατάστασή του κατά την χρονική στιγμή εισόδου στο πρόγραμμα, (ως χρονική στιγμή της εισόδου στη δράση λογίζεται η 1η ημέρα της κατάρτισης).

Η προσκόμιση αυτών των στοιχείων, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και πιστοποιηθεί πριν την καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος. Η μη ορθή και πλήρης υποβολή των κατωτέρω στοιχείων, καθώς και η μη πιστοποίηση, καθιστά μη επιλέξιμο τον συμμετέχοντα και δε θα καταβάλλεται τόσο το εκπαιδευτικό επίδομα, όσο και βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Την πρώτη ημέρα της έναρξης της Κατάρτισης, ο ωφελούμενος πρέπει να αναρτήσει 

Για τους εργαζόμενους:

 • το Ε4 (πίνακας προσωπικού) και τυχόν τροποποιήσεις του. Σε περίπτωση που κάποιος είναι νεοεισερχόμενος υπάλληλος τότε πρέπει να αναρτήσει το Ε3 (αναγγελία πρόσληψης). Όταν το ωράριο του εργαζόμενου είναι κυλιόμενο να επισυνάπτεται και ο πίνακας με το ωράριο του, καθώς και κάθε τροποποίησή του.
 • Βεβαίωση εργοδότη, που θα αναγράφεται η σχέση εργασίας και η διάρκεια απασχόλησης, με ημερομηνία την  πρώτη ημέρα έναρξης του προγράμματος ή αντίγραφο μισθοδοσίας που αντιστοιχεί στην ημερομηνία έναρξης της κατάρτισης, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης και του ωφελούμενου (σε περίπτωση που η τελευταία απόδειξη πληρωμής είναι με ημερομηνία πριν την έναρξη του προγράμματος, θα προσκομίζεται σε μεταγενέστερο χρόνο η απόδειξη πληρωμής που αντιστοιχεί στην ημερομηνία έναρξης του προγράμματος).

Εάν δεν είναι δυνατή η υποβολή ενός εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών, τότε δίνονται εναλλακτικά οι εξής δυνατότητες:

 1. Ανάρτηση Υ/Δ (από το gov.gr ή θεωρημένη από δημόσια αρχή) στην οποία ο ωφελούμενος θα δηλώνει ότι «κατά την έναρξη της 1ης ημέρας της κατάρτισης ήμουν εργαζόμενος, με σχέση εξαρτημένης εργασίας και η εταιρεία στην οποία απασχολούμαι ανήκει στον ιδιωτικό τομέα»ΚΑΙ
 2. Έως και πριν την καταβολή του εκπαιδευτικού του επιδόματος θα πρέπει να αναρτήσει Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύεται ότι κατά την ημέρα εισόδου του στο Πρόγραμμα (ήτοι 1η ημέρα έναρξης της κατάρτισης) ήταν εργαζόμενος σεεπιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας.

Διευκρινίζεται ότι στη περίπτωση που κατά την 1η ημέρα εισόδου στο πρόγραμμα, η σύμβαση  του εργαζόμενου σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα έχει τεθεί σε αναστολή, λόγω των έκτακτων μέτρων πρόληψης της διάδοσης του Covid-19, ο υποψήφιος δύναται να αναρτήσει μόνο την αναστολή της σύμβασης εργασίας του (βεβαίωση από ΕΡΓΑΝΗ για την απόδειξη της εργασιακής κατάστασης, εφόσον η ημερομηνία εισόδου είναι εντός της χρονικής περιόδου της υπαγωγής στο καθεστώς).

  Για τους Εποχικά Εργαζόμενους:

Για τους εποχικά εργαζόμενους, που βρίσκονται σε περίοδο ανεργίας, θα πρέπει να αναρτήσουν:

 1. βεβαίωση ανεργίας στην οποία θα αποδεικνύεται η υπαγωγή τους σε καθεστώς ανεργίας κατά την είσοδο στο πρόγραμμα (ήτοι 1η ημέρα έναρξης της κατάρτισης).
 2. Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) ή τη Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου(Ε7) 
 3. Βεβαίωση εποχικότητας από την επιχείρηση ή αντίγραφο της ΄ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ΄, στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό επίδομα ή πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε τουριστικά και άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά).

Επίσης, όλοι οι ωφελούμενοι οφείλουν να αναρτήσουν κατά την 1η ημέρα της κατάρτισης και εντός 30 ημέρων:

 • Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού (φωτοτυπία βιβλιαρίου) με εμφανή τον "International Bank Account Number" (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα είναι Κύριοι Δικαιούχοι οι ίδιοι, για την καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος.
 • Υπεύθυνη Δήλωση (ΥΔ) ψηφιακά υπογεγραμμένη από το www.gov.gr ή θεωρημένη από Δημόσια αρχή (η οποία θα απευθύνεται απαραιτήτως στην Ομοσπονδία Επιχειρηματιών Ελλάδος (Ο.ΕΠ.Ε.), στην οποία να δηλώνει (επιλέξτε αναλόγως τη περίπτωση):

  «Δεν συμμετέχω σε άλλη συγχρηματοδοτούμενη δράση / συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα επαγγελματικής Κατάρτισης»

  Ή

  «Συμμετέχω στο/στα κάτωθι πρόγραμμα / προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης:

  - Τίτλος έργου / προγράμματος & αντικείμενο Κατάρτισης : .............

  - Κωδικός ΟΠΣ (MIS):

  Βεβαιώνω ότι δεν υπάρχει σχετικός περιορισμός από την εν λόγω δράση που συμμετέχω

  Βεβαιώνω ότι δεν είναι κοινές οι ώρες παρακολούθησης των αντικειμένων κατάρτισης με τη παρούσα Δράση

  Βεβαιώνω ότι είναι διαφορετικό το αντικείμενο κατάρτισης της παρούσας δράσης»

  Επισημαίνεται ότι δύναται για το σύνολο των εγγράφων / αρχείων που θα πρέπει να υπογράψει ο ωφελούμενος στο πλαίσιο συμμετοχής του στο έργο (εφόσον έχει επιλεγεί) – μεταξύ των οποίων το Συμφωνητικό με τον Φορέα καθώς και τα δελτία Εισόδου / Εξόδου, να χρησιμοποιούνται ψηφιακά ισοδύναμα αυτών (π.χ. ψηφιακή υπογραφή, επιβεβαίωση μέσω συστημικής αυτοματοποιημένης διαδικασίας που θα εξασφαλίζει την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της διαδικασίας, ΥΔ μέσω gov.gr, κ.ο.κ).

  Σημαντική Σημείωση

  Α) Τα έντυπα Ε4, Ε3, Ε6 και Ε7 μπορούν να εκδοθούν από τον εργαζόμενο από το https://employees.yeka.gr/ με τους κωδικούς taxisnet

  Β) Η βεβαίωση προϋπηρεσίας εκδίδεται στη διεύθυνση https://apps.ika.gr/eCertRegistered/ με ταυτοποίηση στοιχείων TAXISNET ή κωδικούς ΕΦΚΑ

  Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων Ωφελούμενων

  Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής:  12/12/2022 και ώρα 12:00

  Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων θα είναι 22/01/2022  και  ώρα 23:59. Η Ο.ΕΠ.Ε, μπορεί να παρατείνει την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

  Διαδικασία Επιλογής Ωφελούμενων

  Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων καθώς και της διαδικασίας ανάρτησης των απαιτούμενων από την πρόσκληση δικαιολογητικών ακολουθεί η διαδικασία ελέγχου αυτών, από την αρμόδια επιτροπή της Ο.ΕΠ.Ε, ως προς την ορθότητα και πληρότητα τους, σύμφωνα με τη Πρόσκληση. Στη συνέχεια δημιουργείται το μητρώο ωφελούμενων.

  Στο Μητρώο ωφελούμενων εγγράφονται όσοι πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής της παρούσας (ήτοι εργαζόμενος σε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας),  έχουν καταθέσει πλήρως και προσηκόντως την αίτησή τους,  έχουν αναρτήσει προσηκόντως το σύνολο των απαιτούμενων από την πρόσκληση δικαιολογητικών και χαρακτηρίζονται ως επιτυχόντες.

  Για τις ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΒΕΒΛΗΜΕΝΕΣ αιτήσεις εντός του διαστήματος και βάσει των διαδικασιών που ορίζει η Πρόσκληση, ακολουθεί η διαδικασία ελέγχου αυτών, από την αρμόδια επιτροπή της Ο.ΕΠ.Ε., ως προς την ορθότητα και πληρότητα τους, σύμφωνα με τη Πρόσκληση. Στη συνέχεια δημιουργείται το μητρώο ωφελούμενων.

  Στο εν λόγω Μητρώο εγγράφονται όσοι πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής της παρούσας.

  Η διαδικασία ελέγχου και επιλογής, ακολουθεί μία σειρά από  βήματα. Πιο αναλυτικά:

  Βήμα 1: Συλλογή των Αιτήσεων στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του έργου.

  Βήμα 2: Επεξεργασία – Έλεγχος - Ταξινόμηση Αιτήσεων

  1. Έλεγχος Δικαιολογητικών ώστε να επιβεβαιωθούν οι απαντήσεις των ωφελούμενων (στα ανάλογα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης στη πλατφόρμα του έργου) τόσο ως προς τα on/off κριτήρια όσο και στα βαθμολογούμενα κριτήρια
  2. Συγκρότηση Προσωρινού Πίνακα των Επιτυχόντων, των Επιλαχόντων και των Απορριφθέντων Υποψήφιων κατά φθίνουσα σειρά με τη Συνολική Βαθμολογία που θα προκύψει για τον καθένα ανά ομάδα Περιφερειών.

  Βήμα 3: Ανάρτηση προσωρινών Αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα training.omepel.gr

  Επισημαίνεται ότι για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων στην ανάρτηση των αποτελεσμάτων (προσωρινά και οριστικά) δεν εμφανίζεται το ονοματεπώνυμο το ωφελούμενου, αλλά ο Κωδικός Αριθμός της Αίτησης (ΚΑΥΑΣ).

  Κατόπιν της ανάρτησης των αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι  έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ημέρα αναρτήσεως του πίνακα. Οι αντιρρήσεις αποστέλλονται με mail  στο training@omepel.gr και τίθενται αμελλητί ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων και Αντιρρήσεων που έχει οριστεί από την Ο.ΕΠ.Ε.,  με σχετική απόφαση. Η Επιτροπή Ενστάσεων και Αντιρρήσεων εξετάζει το εμπρόθεσμο και το βάσιμο των αντιρρήσεων και γνωμοδοτεί για την έκδοση απόφασης, την οποία κοινοποιεί μέσω της ιστοσελίδας του έργου ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Η Επιτροπή Ενστάσεων και Αντιρρήσεων, δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις από τον αιτούντα και γενικώς να ενεργήσει οτιδήποτε απαιτείται προκειμένου να αξιολογήσει τους ισχυρισμούς του αιτούντα. Η Επιτροπή Ενστάσεων και Αντιρρήσεων πρέπει να αποφανθεί επί των αντιρρήσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία λήξης των ενστάσεων, άλλως τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψη των αντιρρήσεων.

  Βήμα 4: Ανάρτηση οριστικών Αποτελεσμάτων

  Μετά την αξιολόγηση των τυχόν ενστάσεων δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα training.omepel.gr τα οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης (οριστικός πίνακας αποτελεσμάτων).

  Η επιλογή γίνεται τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία και τις γενικές αρχές της συνθήκης της ΕΚ. Οι όροι της πρόσκλησης σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας.

  Η τήρηση των στοιχείων των υποψηφίων είναι εμπιστευτική. Όλα τα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας θεωρούνται εμπιστευτικά, και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αξιολόγηση στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.

  Η διαδικασία συγκρότησης των Τμημάτων Κατάρτισης γίνεται από τον ανάδοχό του έργου στον οποίο και θα παραδοθούν οι πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων από την Ο.ΕΠ.Ε.

  Βήμα 5: Συγκρότηση Τμημάτων Κατάρτισης

  • Πρωταρχικό κριτήριο στη διαμόρφωση των Τμημάτων Κατάρτισης αποτελεί η ενδεικτική κατανομή των ωφελούμενων ανά ομάδα Περιφέρειας, σύμφωνα με τη Πρόσκληση.
  • Θα ληφθούν υπόψη τα Αντικείμενα Κατάρτισης, όπως αυτά έχουν δηλωθεί από τους ωφελούμενους στην αίτησή τους, με σειρά προτεραιότητας
Footer Image